Тази интернет страница е създадена по Договор СИП-02-18/19.03.2009 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОП “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, операция: 1.1.1 ”Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”, за изпълнението на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПИТЕН ОБРАЗЕЦ НА КОНЦЕНТРАТОРНА ХИБРИДНА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА ОТ ТРЕТО ТЕХНОЛОГИЧНО ПОКОЛЕНИЕ ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА СЛЪНЧЕВАТА РАДИАЦИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ”.

Бенефициент: “СОЛАРНИ КОНЦЕНТРАТОРНИ СИСТЕМИ-СКС” ООД.


Интернет страницата е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от“СОЛАРНИ КОНЦЕНТРАТОРНИ СИСТЕМИ-СКС” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

HCPV SYSTEM FOR GENERATION OF BOTH ELECTRICITY AND SOLAR THERMAL POWER

Significance of solar energy, as a renewable source within the context of global climatic change, grows with imperativeness. Growing prices of fossil fuel energy resources also motivate enhancing interest in solar energy. We believe that regarding off grid market applications, solar power, if compared to other renewable sources of energy, perhaps provides the most adequate energy solution and response to needs of end consumers.


The SCS Ltd. HCPV system can effectively meet the demands and needs of end consumers of energy through use of solar power. Our approach to fulfill this goal is based upon the following corner-stones:
 

  • Low price of generated solar electricity and solar thermal power;
  • A concentrator system provides more than twice the electricity over the system’s lifetime than a standard conventional silicon solar panel system;
  • Higher than 75% overall efficiency of solar panel energy conversion;
  • High Temperature Performance;
  • Tracking for increased energy production;
  • High Beginning of Life & End of life Efficiency;
  • Combination of solar electricity and solar thermal energy, within one system, is a good advantage regarding end consumers.